افتتاح سايت جديد جامعه جراحان

استادان ، همكاران و سروران ارجمند انجمن گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ايران ، به عنوان انجمني نوپا و مردم نهاد چند سالي است كه با راي ، تلاش و همت همه همكاران ارجمند بر پا شده است . هدف از برپايي چنين انجمني ، افزون بر كمك به ارتقاء دانش ، مهارتها و اخلاق حرفه اي در زمينه رشته گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ، حمايت از حقوق همه همكاران، تبيين راهكارهاي ضروري براي بهبود مراقبتهاي پزشكي در اين رشتـه و خدمت رساني بيشتر به بيماران و ايجاد فضايي براي ايجاد همكاري هاي برترعلمي و حرفه اي است

1394/07/21 متن کامل

ایین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی

1395/03/01 متن کامل

مسایل تعرفه ای

1395/05/16 متن کامل

ثبت نام بیمه نامه تکمیلی اعضاء محترم جامعه پزشکی

1395/10/28 متن کامل

گزارش جلسه هئیت مدیره بهمن ماه 1396

جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن درپنجشنبه ۹۶ / ۱۱ / ۵ باحضورآقایان دکترخواجوی،دکتررزم پا، دکترخوش
سیرت،دکترکوهی،دکترپوستی،دکترقاسمی وسرکارخانم دکتریزدانی تشکیل وپس ازبحث وبررسی
موضوعات طرح شده تصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱ -باتوجه به پرداخت کلیه بدهی های مربوط به خریدساختمان جدیدانجمن طراحی وساخت سالن کنفرانس
درمحل دفتربازمانبندی براساس وضعیت مالی انجمن شروع شود
۲ -باتوجه به درخواست کمیسیون انجمنهای وزارت بهداشت ودرمان مبنی برمعرفی یک نماینده جناب آقای
دکترشیرازی معرفی گردیدند
۳ -مصوب گردیدنامه ای برای مسئولان سازمان نظام پزشکی تهیه ونگرانی جامعه گوش وگلو وبینی
وسروگردن ایران نسبت به تغییرات تعرفه اعلام گردد

1396/11/14 متن کامل

بزرگداشت دکتر خرسندی

1396/11/21 متن کامل