افتتاح سايت جديد جامعه جراحان

استادان ، همكاران و سروران ارجمند انجمن گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ايران ، به عنوان انجمني نوپا و مردم نهاد چند سالي است كه با راي ، تلاش و همت همه همكاران ارجمند بر پا شده است . هدف از برپايي چنين انجمني ، افزون بر كمك به ارتقاء دانش ، مهارتها و اخلاق حرفه اي در زمينه رشته گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ، حمايت از حقوق همه همكاران، تبيين راهكارهاي ضروري براي بهبود مراقبتهاي پزشكي در اين رشتـه و خدمت رساني بيشتر به بيماران و ايجاد فضايي براي ايجاد همكاري هاي برترعلمي و حرفه اي است

1394/07/21 متن کامل

ایین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی

1395/03/01 متن کامل

مسایل تعرفه ای

1395/05/16 متن کامل

ثبت نام بیمه نامه تکمیلی اعضاء محترم جامعه پزشکی

1395/10/28 متن کامل

موسسه خیریه کهریزک

موسسه خیریه کهریزک از همکاران محترم برای بازدید از این موسسه خیریه دعوت بعمل می آورد

این موسسه بابت خرید تخت برقی بیمارستانی مورد نیاز آسایشگاه نیازمند کمک مالی 100/000/000 ریال می باشد .

خواهشمند است درصورت واریز وجه فیش را به شماره 09331166823 تلگرام نمایید .

شماره حساب:68059011 بانک تجارت

026-36309171-8

1396/02/10 متن کامل

اطلاعیه انتخابات انجمن در سال 1396

فراخوان انتخابات هیئت مدیره وبازرس انجمن علمی جراحان گوش،گلو، بینی وجراحی سروگردن ایران
همکاران گرامی
با احترام باطلاع میرساند براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وآئین نامه انتخابات انجمن های علمی پزشکی ، انتخابات تعیین اعضاء هیئت مدیره وبازرس انجمن علمی گوش ،گلو، بینی وسروگردن ایران درسال جاری بصورت الکترونیکی برگزار    می گردد ومراحل انتخابات طبق دستور العمل دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی بصورت ذیل می باشد :
1-  تعیین کمیته انتخابات توسط هیئت مدیره انجمن متشکل ا ز
الف:دبیر انجمن
ب : بازرس انجمن
ج : سه نفر از اعضاء پیشکسوت به انتخاب هیئت مدیره
د: نماینده دبیرخانه کمیسیون انجمن های وزارت
2-  انتشار فراخوان ثبت نام کاندیداها از طریق درج آگهی
3-  پایان مهلت ثبت نام وتحویل CV ومدارک کاندیداها پس از 20 روز
4-  اعلام اسامی کاندیداها به دبیرخانه کمیسیون وزارت 2 ماه قبل از تاریخ انتخابات
5-  رسیدگی به اعتراضات کاندیداها توسط دبیرخانه کمیسیون تا 45 روز قبل از تاریخ انتخابات
6-  درج آگهی برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات یک ماه قبل از تاریخ انتخابات
7-  اعلان نهایی اسامی کاندیداها 20 روز قبل از تاریخ انتخابات
8-  بررسی وتعیین لیست نهایی اعضاء پیوسته انجمن
9-  تعیین وتشکیل هیئت رئیسه موقت جلسه انتخابات
10-  تائید صحت انتخابات توسط کمیسیون انجمن های علمی حداکثر 1 ماه پس از انتخابات
اعضا کمیته 5 نفره انتخابات آذر 1396
آقای دکترهوشنگ زادان فرخ به انتخاب هیئت مدیره
آقای دکتر امان اله قوجقی به انتخاب هئیت مدیره
آقای دکتر علیرضا کریمی یزدی به انتخاب هیئت مدیره
آقای دکتر علی کوهی  بازرس انجمن
آقای دکتر مسعود قاسمی دبیر انجمن
شرایط رای دهندگان
1-  اعضاء پیوسته انجمن ENT (ثبت نام شدگان همان سال که حداقل تا 15 روز قبل از زمان برگزاری انتخابات حق عضویت سالانه خود را پرداخت نموده باشند )
2-  هریک از اعضا می بایست با ورود به سایت انتخابات www.ima-net.ir ثبت نام نموده ونام کاربری ورمز عبور دریافت نماید (که در این زمینه کمیته انفورماتیک ومسئول دفترانجمن آماده هرگونه مساعدت وراهنمایی می باشد)
شرایط کاندیداتوری انجمن
1-  واجد شرایط مقرر در اساسنامه انجمن
2-  تابعیت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران
3-  التزام به قانون اساسی
4-  نداشتن سوء پیشینه انتظامی وکیفری
5-  تدین به یکی از ادیان رسمی
هر فرد همزمان حداکثردر هیئت مدیره دو انجمن می تواند عضو باشد .چنانچه هریک از کاندیداها سهام دار شرکتهای واردات ، ساخت وتوزیع دارو وتجهیزات پزشکی مرتبط با رشته تخصصی انجمن باشد باید به اطلاع کمیته انتخابات برساند
مدارک لازم جهت ثبت نام
•  رئوس مهمترین سوابق علمی واجرایی
•  برنامه پیشنهادی
•  تصویر کارت ملی
•  صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات صفحه آخر نیز ارائه گردد)
•  یک قطعه عکس جدید
تاریخ آغاز مهلت قانونی ثبت نام کاندیداتوری از 1/6/96 لغایت 20/6/96 (به مدت 20 روز )
زمان برگزاری انتخابات
ازتاریخ 31/8/96 لغایت 2/9/96 بمدت سه روز
                                                                                  دبیر انجمن گوش وحلق وبینی
                                                                                     دکتر مسعود قاسمی

1396/06/05 متن کامل

ششمین کنگره راینولوژی ایران

1396/06/26 متن کامل

اسامی کاندیدهای انجمن ENT

اسلام واحترام باطلاع میرساندلیست اسامی کاندیداهای هیئت مدیره وبازرس انجمن علمی گوش،گلو،بینی وجراحی سرگردن ایران
پس ازارسال به دبیرخانه کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وتائیدکمیته انتخابات به شرح ذیل
میباشد.لازم به ذکراست تایکروزقبل ازتاریخ رای گیری درمورخ دوم آذر ماه ۹۶ کاندیداها میتوانندبه معرفی وارائه نقطه نظرات
خودبپردازند ورای دهندگان باید تاده روزقبل ازآن اسامی خودرادرسایت انتخابات انجمن ثبت نمایند
کاندیداهای هیئت مدیره:
دکتر امین آمالی 0۹433238۹4
دکتر علی افتخاریان 004077۶78۶
دکتر علیرضا جعفری 2411405111
دکتر مهدی خواجوی 00453473۹5
دکتر شاهرخ خوش سیرت 00413۶4۶35
دکتر ابراهیم رزم پا 352008۹72۶
دکتر سید علی اصغر شیرازی 0042۶۶403۹
دکتر مهدی شجری 443217۶423
دکتر شایسته شهمیرزادی 00417۹5۹21
دکتر سید موسی صدر حسینی 0۹3448۶158
دکتر محمود صدوقی 44۶۹1۹7173
دکتر محمد رضا عمرانی 1288۹382۹2
دکتر مسعود قاسمی 448۹۶۶2211
دکتر کاوه کیوانی 0041810۶78
دکتر علی کوهی 25۹3834۶7۶
دکتر علیرضا مصباحی 22۹۶813453
دکتر مسعود متصدی 30۹057۶023
دکتر بیژن نقیب زاده 3255۶814۶4
دکتر نسرین یزدانی 5383۶32447
بازرس انجمن
دکتر محمد حسین برادران فر 4432181011
دکتر حسام جهاندیده 22۹1838۹4۶
دکتر علی گلجانیان 1285۹20201
کمیته انتخابات

1396/08/13 متن کامل