نشريه آواي دوست

مدير مسوول:دكتر عبدالحميدحسين نيا

سردبير:دكتر سيد محمد رضا توكلي

شوراي سردبيري:دكتر علي افتخاريان ، دكتر عليرضا جعفري، دكتر ابراهيم رزم پا، دكتر محمد حسين عزيزي ، دكتر محمد رضا فتح العلومي، دكتر كاوه كيواني ، دكتر مسعود متصدي ، دكتر بهرام ملكوتي ، دكتر بيژن نقيب زاده ، دكتر حسام جهانديده ، دكتر رضا كريمي

شمارگان :1500 نسخه

 دانلود آخرين شماره نشريه اواي دوست