اعضای هیات مدیره انجمن علمی جراحان گوش،گلو، بینی و سر و گردن ایران

دکتر احمد دانشی-رییس

دکتر علی اصغر شیرازی-نایب رییس

دکتر شاهرخ خوش سیرت-دبیر

دکتر محمدتقی خورسندی آشتیانی-خزانه دار

دکتر مهدی خواجوی

دکتر بیژن نقیب زاده

دکتر سید علیرضا مصباحی

دکتر شاهین باستانی نژاد

دکتر حسام جهاندیده

دکتر محمد حسین برادران‌فر-بازرس