وبینار نقش متخصصین گوش وحلق وبینی در Management انواع سردرد

دکتر مهرداد جعفری
مدوراتور
5/5
دکتر جهانگیر قربانی
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر محدثه آزادواری
مدرس
دکتر مارال سیداحدی
مدرس
توضیحات وبینار

وبینار گوش وحلق وبینی
موضوع:نقش متخصصین گوش وحلق وبینی در Management انواع سردرد
 
⭐مدراتور:دکترمهرداد جعفری -گوش وحلق وبینی
سخنرانان:
⭐دکترجهانگیر قربانی -گوش وحلق وبینی
⭐دکترمارال سید احدی-نورولوژیست
⭐دکتر محدثه آزادواری-طب ورزشی
⭐دو امتياز بازآموزي و رايگان
✨ثبت نام در سامانه آموزش مداوم قبل از برگزاري برنامه از طریق لینک‌ www.ircme.ir امكان پذير مي باشدو جهت کسب امتیاز ثبت نام دربرنامه از طریق آموزش مداوم الزامیست.ظرفیت اموزش مداوم250 نفر می باشد
💥شرکت در آزمون نهايي برنامه جهت كسب امتياز ضروريست
 
 
 

حامیان
شرکت تبلیغات و برندینگ آنلاین پزشکی آلمانت
دکتر مهرداد جعفری
مدوراتور
5/5
دکتر جهانگیر قربانی
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر محدثه آزادواری
مدرس
دکتر مارال سیداحدی
مدرس