برنامه های بین المللی در سال جاری

STRUCTURE & PRESERVATION RHINOPLASTY CONFERENCE

23-26 June 2022-Istanbul-Turkey

۲-۵ تیر

www.sprhinoplasty.com


IFOS 2023

17-21 January 2023-Dubai_UAE

۲۷ دی۱ بهمن

www.ifosdubai2023.com